top of page

MÄTNING OCH METODER

Att hitta olika sätt att mäta smärta är en utmaning. Smärta är en subjektiv upplevelse och som ofta mäts med frågeformulär. Det är viktigt att hitta andra mått för smärtan som kompletterar frågorna. Då kan vi fånga olika delar av smärtan och dess implikationer. Trycksmärttrösklar är ett sådant mått, som kan kombineras med olika experimentella och kliniska situationer.

TRYCKSMÄRTTRÖSKLAR

Trösklar mätta med algometer

När man mäter trycksmärttrösklar behöver man sätta ett maximalt tryck för att undvika skador. Om man vill mäta flera trycksmärttrösklar på en och samma individ under en undersökning kan det vara svårt att veta hur dessa mätningar sedan skall analyseras statistiskt, då en del av dem kommer vara censurerade.
Hur kan vi mäta förändring över tid med censurerade smärttrösklar?

BELASTNINGSKÄNSLIGHET

Avslutad datainsamling

I denna studie (LoadPain) undersökte vi personer med långvarig smärta främst i nacke/skuldror. De jämfördes med en grupp personer utan smärta senaste året.

Båda grupperna fick genom gå en procedur där de fick armcykla under 30 minuter. Både före och flera gånger efter armcyklingen fick de ange smärtintensitet, trycksmärt-trösklar mättes och plasma prover togs.

Finansiärer: FORTE, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)

Publicerade artiklar: 

MIGRÄNSTUDIEN

Förtidigt avslutad studie (pga Covid19-situationen)

I studien skulle vi undersöka om koksaltinjektioner i nackens och huvudets muskulatur kunde minska symtomen hos patienter med kronisk migrän, i jämförelse med en placebo-behandling (nålstick utan injektion). I befintliga studier har koksaltinjektioner, som placebo-behandling, gett patienter med kronisk migrän i genomsnitt 7 huvudvärksfria dagar per månad.

Alla deltagare skulle genomgå en läkarundersökning. Deltagarna skulle fylla i en elektronisk migrändagbok under en månad, i syfte att ge en bild av aktuellt huvudvärksmönster. Patienterna skulle därefter randomiseras till två grupper: koksaltinjektioner eller nålstick utan injektion. Patienterna var blindade för vilken grupp de tillhör. Behandlingen skulle upprepas vid två tillfällen med tre månaders mellanrum. Effekten skulle utvärderas genom att patienternas migrändagbok under behandlingsperioden och fram till tre månader efter andra behandlingstillfället.

Vi har tyvärr blivit tvungna att för tidigt avsluta studien pga bemannings och ekonomisk problematik pga covid-19-situationen.

Finansiärer: Lokala FoU, Alice Swenzon

Läs mer

bottom of page